INES

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w partnerstwie z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizował w latach 2010 - 2012 projekt „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowany w ramach Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu było wzmocnienie i rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez stworzenie i funkcjonowanie profesjonalnej infrastruktury wsparcia (Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej), kreowanie przyjaznego otoczenia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie świadomości społecznej w tym zakresie.

 

Projekt skierowany był do mieszkańców Małopolski oraz podmiotów ekonomii społecznej z naszego regionu, w tym spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową. Dodatkowo ze wsparcia w ramach projektu mogli korzystać pracownicy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej.

 

Dla osób, które zainteresowane były zakładaniem działalności w sektorze ekonomii społecznej m.in. w formie spółdzielni socjalnej, spółdzielni osób prawnych, spółdzielni pracy przewidziane jest wsparcie w postaci szkoleń oraz doradztwa indywidualnego i grupowego. Szkolenia oraz doradztwo organizowane były na terenie całej Małopolski.

 

Osoby, które znały specyfikę trzeciego sektora oraz sektora spółdzielczego, wynikającą z doświadczenia zawodowego w tym obszarze mogły skorzystać z doradztwa oraz szkoleń prowadzonych w ramach „Akademii Przedsiębiorczości Społecznej” oraz „Akademii Zarządzania Spółdzielnią”.

 

Podmioty działające w sektorze ekonomii społecznej m.in. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową mogły korzystać z usług prawnych, księgowych oraz marketingowych. Usługi te świadczone były przez ekspertów z danej dziedziny, którzy dostosowywali zakres wsparcia do indywidualnych potrzeb podmiotu.

 

W ramach projektu „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce” zostały  podjęte działania wspierające rozwój partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w Małopolsce. Zorganizowano seminaria lokalne, których celem było upowszechnianie idei ekonomii społecznej oraz partnerstw podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej. Została również wydana publikacja na temat współpracy międzysektorowej.

 

Jednym z najważniejszych działań przewidzianych w ramach projektu była promocja idei ekonomii społecznej w Małopolsce. Przy współpracy małopolskich podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji wspierających ten sektor została przygotowana wizualizacja działań ekonomii społecznej w Małopolsce. Zostały również zorganizowane konferencje, seminaria oraz targi promujące ideę ekonomii społecznej. Istotnym produktem projektu jest publikacja poświęcona przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce oraz wsparciu podmiotów ekonomii społecznej. W celu bardziej intensywnego dotarcia do opinii publicznej została zorganizowana kampania promująca działalność i produkty przedsiębiorstw społecznych oraz regularnie wydawany był biuletyn w formie elektronicznej poświęcony wsparciu ekonomii społecznej w Małopolsce. Wortal ekonomii społecznej (www.wortales.krakow.pl) zaopatrzony został w osobną podstronę dedykowaną przedsięwzięciom ekonomii społecznej w regionie.

Zapoznaj się ze szczegółowym opisem rezultatów i produktów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz sprawozdaniem finansowym z 3 lat prowadzenia OWES.

waga: 
3