ZSWES

Projekt „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej" był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji promocji i integracji społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś realizowany od lipca 2009 r. do grudnia 2013 r.

Liderem partnerstwa było Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), instytucją inicjującą – Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Obok lidera w skład partnerstwa, wyłonionego przez CRZL w drodze otwartego konkursu, wchodziły:

 

 • Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
 • Fundacja Fundusz Współpracy (FFW)
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)
 • Instytut Spraw Publicznych (ISP)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, działający przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP)
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Regionalne Centrum UNDP w Bratysławie
 • Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP)

Projekt oparty był na partnerstwie kompetencji, co oznacza, że każdy partner wnosił w jego realizację kluczowe umiejętności merytoryczne oraz swoje wieloletnie doświadczenie.

Głównym celem projektu była poprawa kondycji ekonomii społecznej (ES) w Polsce. W ramach projektu zostały utworzone stałe, zinstytucjonalizowane mechanizmy wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia.

Cel ten został zrealizowany poprzez cele szczegółowe, między innymi:

 • Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej
 • Wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy, integracji społecznej, ekonomii społecznej poprzez szkolenia i kursy, doradztwo i studia podyplomowe, a także wizyty studyjne i staże
 • Profesjonalizacja działań wspierających podmioty ekonomii społecznej
 • Podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej
 • Wzmocnienie otoczenia instytucji ekonomii społecznej na poziomie lokalnym za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej

Projekt przewidywał realizację sześciu kluczowych zadań:

1.    Diagnoza.

 • Analiza sytuacji ekonomii społecznej w Polsce
 • Monitoring funkcjonowania podmiotów oraz krajowych i lokalnych uwarunkowań prawnych – ISP;
 • Opracowanie i wdrażanie narzędzi monitorowania działań infrastruktury wsparcia ES, tj. Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) oraz Ośrodków Wsparcia Spółdzielni Socjalnych (OWSS) – ISP;
 • Analiza modeli wsparcia ekonomii społecznej – UNDP. Celem badania jest opracowanie optymalnego modelu wsparcia ekonomii społecznej. Analiza będzie skupiać się na aspekcie ekonomicznym i będzie stanowić uzupełnienie do badań (audyt społeczny) prowadzonych przez MSAP;
 • Monitoring projektów realizowanych w obszarze ekonomii społecznej – CRZL. Analiza komplementarności działań wspierających sektor ekonomii społecznej na poziomie ogólnopolskim i regionalnym;
 • Baza danych produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej (PES) – UNDP.

2.    Wsparcie.

 • Stworzenie sprawnie działającej infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej
 • MERYTORYCZNE – stworzenie i prowadzenie Centrów Ekonomii Społecznej (CES). Zadaniem CES będzie wsparcie i integracja OWES i OWSS oraz monitoring działań podmiotów wspierających ekonomię społeczną w poszczególnych regionach. CES będą prowadzone przez poszczególnych partnerów i będą miały siedziby w:

Warszawie – zasięg: woj. mazowieckie łódzkie, kujawsko-pomorskie (FISE)

Lublinie – zasięg: woj. podlaskie, lubelskie, podkarpackie (UNDP)

Poznaniu – zasięg: woj. wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie (BARKA)

Nidzicy – zasięg: woj. warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie (FFW)

Krakowie – zasięg: woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie (ZLSP i MSAP)

Dodatkowo, przy Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zostanie powołane centralne Centrum Ekonomii Społecznej certyfikujące OWES i OWSS.

 • OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (OSES). Spotkania organizowane są co roku przez kolejnych partnerów (2010 – BARKA, 2011 – UNDP, 2012 – ZLSP, 2013 – FFW/FISE). W czasie spotkań promowana będzie idea przedsiębiorczości społecznej oraz dyskutowane bieżące wyzwania, przed którymi stoi ekonomia społeczna w Polsce. Każdy OSES poświecony będzie innemu zagadnieniu, np. partnerstwa lokalne, związki ekonomii społecznej z ekologią, współpraca instytucji wspierających ES.
 • DORADZTWO. Pozyskiwanie ekspertów-doradców, praktyków z sektora biznesowego dla PES (UNDP) oraz prowadzenie eksperckiego, wysokospecjalistycznego doradztwa dla OWES i OWSS (ZLSP).

3.    Edukacja.

 • Opracowanie i wdrożenie programów edukacji i kształcenia w zakresie ekonomii społecznej.
 • Opracowanie programu kształcenia i uruchomienie rocznych studiów podyplomowych z dziedziny ekonomii społecznej – MSAP;
 • Prowadzenie platformy e-learningowej, opracowanej na potrzeby studiów podyplomowych i szkoleń dla instytucji publicznych. Platforma będzie zawierać m.in. aktualizowaną bazę tekstów, która w przyszłości będzie stanowić kompleksowe źródło wiedzy na temat ekonomii społecznej – MSAP, FISE;
 • Wydawanie półrocznika „Ekonomia Społeczna” – periodyku prezentującego stan wiedzy o ekonomii społecznej – MSAP;
 • Wydanie kolejnych edycji „Atlasu Dobrych Praktyk” – FISE. Zaprezentowane zostaną różne typy przedsięwzięć ekonomii społecznej. Wydawnictwo ma być przewodnikiem jak „krok po kroku” zaplanować, zakładać i prowadzić różne modele PES;</li> <li>Wydanie publikacji opisujących przykłady dobrze funkcjonujących partnerstw lokalnych w Polsce i za granicą – BARKA;
 • Organizacja seminariów dla osób odpowiedzialnych za lokalną politykę społeczną – FISE, FFW. Seminaria mają formę spotkań dla przedstawicieli samorządów i instytucji lokalnych, upowszechniają wiedzę na temat możliwości wykorzystania ekonomii społecznej jako instrumentu rozwiązywania problemów społecznych;
 • Organizacja szkoleń dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za realizację polityki społecznej – FISE. Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności urzędników lokalnych dotyczących wykorzystania ES w pracy na rzecz społeczności lokalnej;
 • Prowadzenie seminariów, staży, doradztwa oraz szkoleń dla funkcjonujących podmiotów i instytucji wspierających ES – BARKA, ZLSP, FFW, UNDP;</li> <li>Przeprowadzenie seminariów i warsztatów dla przedstawicieli sektora biznesowego – UNDP. Ich celem będzie podniesienie poziomu wiedzy nt. możliwości jakie daje współpraca sektora biznesu z podmiotami ekonomii społecznej oraz promocja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • Organizacja wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych prezentujących sprawdzone modele partnerstw lokalnych i funkcjonowania przedsięwzięć ekonomii społecznej – UNDP, FFW, BARKA.

4.    Marka ES.

 • Wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej
 • Kampania społeczna promująca produkty ekonomii społecznej, produkty etyczne – FISE. Celem kampanii jest rozbudzenie świadomości konsumenckiej odnośnie takich produktów oraz podniesienie świadomości wśród przedsiębiorców społecznych na temat znaczenia i wartości ich marki;
 • Certyfikacja marki – FISE. Celem jest budowanie i wzmacnianie marki ekonomii społecznej. Zostanie przygotowany i wdrożony system certyfikacji produktów ekonomii społecznej, który pomoże przedsiębiorstwom społecznym podnosić jakość oferowanych produktów i usług.

5.    Promocja.

 • Rozpowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej
 • Portal www.ekonomiaspoleczna.pl – FISE. Ogólnopolski portal społecznych przedsiębiorców dedykowany zagadnieniom ekonomii społecznej. Portal, jako platforma wymiany informacji w środowisku ekonomii społecznej, będzie wykorzystany także dla upowszechniania działań realizowanych w ramach projektu;
 • Konkurs na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku – FISE. Celem konkursu jest promocja produktów i usług wytwarzanych w sektorze ekonomii społecznej oraz wsparcie finansowe najlepszych funkcjonujących przedsiębiorstw ES. Planowane są dwie edycje konkursu (w 2011 i 2012 roku).

6.    Standardy.

 • Standaryzacja tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
 • Mierzenie społecznego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej (PES), audyt społeczny – MSAP. Celem działania jest opracowanie metodologii badania przydatności społecznej działań PES. Efektem prac będzie stworzenie procedury oceny podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie realizujących cele społeczne;
 • Wypracowanie standardów działania OWES i OWSS oraz system ich certyfikacji – MSAP. Wypracowane rozwiązania mają być wdrażane przez Centra Ekonomii Społecznej oraz zastosowane przez Centralny CES przy akredytacji OWES i OWSS;
 • Wypracowanie standardów działań aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem – ISP, FISE, MSAP. Wypracowane zostaną standardy odnoszące się do procesu wychodzenia z bierności ekonomicznej osób wykluczonych z rynku pracy (m.in. metody aktywizacji oraz różnicowania oddziaływania, kwalifikacji kadry, warunków organizacyjnych, ram prawno-instytucjonalnych).

 

 

 

 

waga: 
2