Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/07/03 - prowadzenie szkolenia i świadczenia doradztwa

 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  planuje organizację 3-dniowego szkolenia (24 godzin szkoleniowych).
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/07/03 dotyczącym:
- przeprowadzenia 3-dniowego szkolenia (24 godzin szkoleniowych) z zakresu: zarządzanie zasobami ludzkimi (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe);
- udzielenia doradztwa dla uczestników szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej, zgodnie z ich specyfiką   (kod CPV 79400000-8: Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne)
- udzielenia doradztwa dla uczestników Projektu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej, zgodnie z ich specyfiką     (kod CPV 79414000 – 9 usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi).
 
Termin i miejsce składania ofert: 20.07.2012 roku, do godz. 11:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan  oferty z podpisem osoby reprezentującej Zleceniobiorcę i/lub pieczęcią (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w 1 pliku) na adres: olga@spoldzielnie.org.pl lub osobiście pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2012/07/03.