Projekt MOWES

Mamy przyjemność poinformować, że Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jest jedną z organizacji współtworzących Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspierający podmioty ekonomii społecznej z województwa małopolskiego.

 

Partnerami tworzącymi MOWES są:

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP)

ul. Rakowicka 10b/10, 31-511 Kraków

tel. 12 423 76 05, www.fundacja.e-gap.pl

 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ)

ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów

tel. 32 645 19 68, www.armz.pl

 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS)

ul. Krasickiego 18, lok. I piętro, 30-503 Kraków

tel. 12 412 15 24, bis-krakow.pl

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Demokracji (MISTiA)

ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków

tel. (12) 633-51-54, www.mistia.org.pl

 

Spółdzielnia Socjalna OPOKA (OPOKA)

ul. Hutnicza 26, 32-310 Chechło

tel. 32 307 02 67, http://opokas.pl/

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP)

ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa

Biuro projektu:

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

ul. Malborska 65, 30-646 Kraków

tel. 12 655 10 17, http://www.spoldzielnie.org.pl/

 

Partnerstwo w dniu 3 marca 2016 roku uzyskało status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

W ramach działalności Ośrodka realizowane są dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

1.        „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” obejmujący subregion krakowski - powiaty:

·        bocheński

·        krakowski

·        m. Kraków

·        miechowski

·        myślenicki

·        proszowicki

·        wielicki

2.       „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”, obejmujący subregion zachodni - powiaty:

·        chrzanowski

·        olkuski

·        oświęcimski

·        wadowicki

 

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) to kompleksowe wsparcie dla podmiotów i inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej.

Naszym celem jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w subregionie Krakowski Obszar Metropolitalny i subregionie Małopolska Zachodnia, w szczególności poprzez:

  • zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
  • zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów,
  • zwiększenia zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej) oraz przedsiębiorców w rozwój sektora ekonomii społecznej,
  • zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,
  • zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów,
  • zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób z nimi współpracujących.

 

Okres realizacji projektów: 1 sierpnia 2016 roku – 31 lipca 2019 roku.

 

W ramach projektów Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy poprzez Agencję Rozwoju i Promocji Spółdzielczości świadczy bezpłatne wsparcie dla spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych.

 

Działania Agencji ukierunkowane są na wsparcie, profesjonalizację i rozwój spółdzielni poprzez m.in. wdrożenie strategii/planu rozwoju, wprowadzenie nowej oferty na rynek, udoskonalenie dotychczasowego sposobu świadczenia usług, produkcji lub wdrożenie planu naprawczego.

 

Każdej zainteresowanej udziałem w projekcie spółdzielni, która planuje podjąć i wdrożyć działania rozwojowe oferujemy 10-cio miesięczne wsparcie kluczowego doradcy biznesowego, którego zadaniem będzie m.in. pomoc w zaprojektowaniu i wdrożeniu Indywidualnego Planu Wsparcia.

 

W ramach zaplanowanego Indywidualnego Planu Wsparcia spółdzielnia będzie mogła korzystać z wybranych mechanizmów i instrumentów wsparcia, dopasowanych do indywidualnych potrzeb biznesowych, w tym w szczególności z:

1.       Indywidualnego doradztwa specjalistycznego związanego ze specyficznymi aspektami prowadzonej działalności gospodarczej lub bieżącymi zmianami w przepisach podatkowych, ustawie rachunkowości, prawie pracy, aspektach prawnych/finansowych/księgowych w działalności spółdzielni w wymiarze średnio 20 godzin.

2.       Szkoleń specjalistycznych, których ukończenie umożliwi wdrożenie nowego produktu lub poprawę jakości produktów lub usług już przez spółdzielnię świadczonych.

3.       Usług prawnych, księgowych, marketingowych, biznesowych.

4.       Opracowania biznesplanów/planów naprawczych/strategii rozwoju/planów rozwoju.

5.       Wsparcia w postaci coachingu, mentoringu.

6.       Uczestniczenia w wizytach studyjnych skierowanych do pracowników spółdzielni.

 

Dodatkowo Agencja będzie podejmować działania zmierzające do zwiększenia lokalnej aktywności, szczególnie wśród przedsiębiorców do budowania lokalnych rozwiązań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

 

Społeczność lokalną, w szczególności przedsiębiorców zachęcamy do:

•         budowania lokalnych rozwiązań współpracy z podmiotami ekonomii społecznej;

•         uczestnictwa w spotkaniach sieciujących lokalnych przedsiębiorców i podmioty ekonomii społecznej.

 

Formularze zgłoszenia oraz Regulaminy udziału w projekcie dostępne są w aktualnościach na naszym portalu oraz na stronach:

http://www.es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/

http://www.es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni/

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.