Związek Lustracyjny Spółdzielni

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni (ZLSP) jest organizacją pozarządową, zrzeszającą spółdzielnie i organizacje spółdzielcze. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz własnego Statutu.

Siedzibą ZLSP jest Warszawa, gdzie przy ul. Żurawiej 47 mieści się Biuro Zarządu. Ponadto w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Lublinie/Puławach, Poznaniu, Kielcach, Rzeszowie i w Krakowie mają swoje siedziby Delegatury Regionalne. Obecnie mają pod opieką 147 członków ZLSP, którzy są nierównomiernie rozmieszczeni w poszczególnych województwach.

Naszym celem jest stworzenie warunków rozwoju spółdzielni, upowszechnianie idei spółdzielczego gospodarowania, integrowanie środowiska spółdzielczego oraz wpływanie na jego wizerunek. Wspieramy rozwój  ruchu spółdzielczego poprzez prezentację spółdzielni jako podmiotów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej,  dzięki czemu firma  socjalna  może stać się konkurencyjna na  Wspólnym  Rynku  oraz wdrażamy zasady demokracji ekonomicznej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

ZLSP prowadzi działalność ustawową i statutową w zakresie:

  • lustracji i badania sprawozdań finansowych spółdzielni,
  • doradztwa, instruktażu i szkolenia finansowego, prawnego i samorządowego członków rad nadzorczych, zarządów oraz służb funkcjonalnych spółdzielni pracy i organizacji spółdzielczych,
  • kształcenia kadr dla spółdzielni oraz współpracy naukowo - technicznej i działalności wydawniczej,
  • archiwizowania dokumentów zlikwidowanych spółdzielni i organizacji spółdzielczych,
  • integracji gospodarczej i promocji spółdzielni pracy w kraju i zagranicą,
  • funkcjonowania funduszy samopomocowych, w tym spółdzielczego funduszu rozwoju i spółdzielczego funduszu poręczeń kredytowych,
  • nadawania spółdzielniom pracy i organizacjom spółdzielczym oraz ich członkom nagród i wyróżnień za działalność samorządową i gospodarczo - państwową, branżowych, regionalnych spółdzielczych i innych,
  • popularyzacji międzynarodowych zasad spółdzielczych i tradycji polskiej spółdzielczości pracy,
  • reprezentowania środowiska spółdzielczości pracy w kraju i zagranicą.

Działania ZLSP nie skupiają się tylko na ofercie dla zrzeszonych podmiotów. Realizując projekty oraz działania integracyjne Związek zwraca się do wszystkich branż spółdzielczych oraz do środowiska ekonomii społecznej. Spółdzielcze Ośrodki Szkoleniowo Konferencyjne mają „otwarte drzwi” dla wszystkich. ZLSP współpracuje ze środowiskiem ekonomii społecznej, aktywnie uczestniczy w konsultacjach, spotkaniach i wydarzeniach oraz jest członkiem SKES (Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej).

ZLSP działa nie tylko w krajowych, ale również w międzynarodowych strukturach spółdzielczych. Jest m.in.  członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (International Co-operative Alliance - ICA); Międzynarodowej Organizacji Spółdzielni Przemysłowych Artystycznych i Usługowo-Produkcyjnych (International Organization of Industrial Artisanal and Service Producers' Co-operatives - CICOPA); i Europejskiego Komitetu Spółdzielni Pracy (European Committee of Workers' Co-operatives - CECOP.

Więcej informacji o ZLSP na stronie www.zlsp.org.pl

Kontakt:

Związek Lustracyjny Spółdzielni 
00-680 Warszawa;  ul. Żurawia 47
tel./fax.22/628 27 63
e-mail: sekretariat@zlsp.org.pl
Prezes Zarządu: Janusz Paszkowski