Starsze projekty

STARSZE PROJEKTY

Oprócz wymienionych i bardziej szczegółowo opisanych projektów, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości realizowała w imieniu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy wiele innych. m.in.:

•    „SCOPE I” i „SCOPE II” – Wzmacnianie organizacji spółdzielczych w Krajach Europy Środkowo – Wschodniej (1999 – 2002), finansowany ze środków PHARE. Celem projektów, w których ZLSP był partnerem po stronie polskiej, była pomoc organizacjom spółdzielczym w krajach kandydujących do Unii Europejskiej w następujących dziedzinach: 1) znajomość legislacji UE dot. spółdzielczości i dostosowania legislacji krajowych do standardów UE 2) dostęp do europejskich projektów na rzecz tworzenia i rozwoju nowych spółdzielni, zwłaszcza w sektorach wytwórczym, usług socjalnych, prac budowlanych i publicznych, turystyki i kultury 3) tworzenie modeli partnerstwa pomiędzy organizacjami ekonomii społecznej (w tym spółdzielni) a samorządami lokalnymi.

•    „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – Audyt społeczny” (2003) finansowany ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Komisji Europejskiej. ZLSP był partnerem Europejskiej Konfederacji Spółdzielni Pracy, Spółdzielni Socjalnych i Przedsiębiorstw  Partycypatywnych (CECOP) w wypracowywaniu metod i form audytu społecznego.

•    Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w 2002 roku utworzył Komitet Przygotowawczy II Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej „Przedsiębiorczość społeczna i skuteczność ekonomiczna”. Konferencja odbyła się w październiku 2004 roku i od tego momentu ekonomia społeczna w Polsce jest pojęciem coraz powszechniej znanym, natomiast ZLSP wpisał się na trwałe w ten sektor. W trakcie Konferencji powstała Stała Konferencja Ekonomii Społecznej, której ZLSP jest współzałożycielem a także powstały przesłanki do stworzenia Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej. ZLSP jest również sygnatariuszem tego Paktu.

•    Tworzenie Regionalnych Funduszy Ekonomii Społecznej (2005), finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; pierwsza instytucja wsparcia spółdzielczości socjalnej w Polsce.

•    Promocja spółdzielczości socjalnej (2005), finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

•    W roku 2006 ZLSP uzyskał grant Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej” na stworzenie Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. Taki Ośrodek ZLSP prowadził na terenie 5 województw: małopolskiego, śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Natomiast w 2007 roku był prowadzony przez ZLSP Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej tylko na terenie województwa małopolskiego. W 2008 roku ZLSP zrealizował III edycję OWSS.

•    „Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności kadry przedsiębiorstw spółdzielczych” (2005 – 2007), finansowany ze środków SPO RZL.  Celem projektu, którego ZLSP był partnerem, było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw spółdzielczych poprzez rozwój wiedzy i umiejętności pracowników.

•    „Możemy więcej – Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych” (2006 – 2008), finansowany ze środków Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Celem projektu było stworzenie polskiego, praktycznego modelu spółdzielni socjalnej dla osób wykluczonych lub marginalizowanych społecznie. Grupą docelową projektu były osoby długotrwale bezrobotne, które przy wsparciu ZLSP założyły spółdzielnie socjalną Restauracja RATEL.

•    „Spółdzielnie Socjalne Wschód – Zachód. Dwa modele spółdzielni socjalnych w porównaniu” (2008 – 2009), finansowany ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Komisji Europejskiej. Projekt, którego ZLSP był liderem realizowany był w partnerstwie z organizacjami spółdzielczymi oraz związkami zawodowymi z Polski, Bułgarii, Czech, Włoch i Belgii. Rezultatem projektu było opracowanie analizy na temat różnych metod angażowania pracowników w proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie na przykładzie spółdzielni.

•    Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, projekt realizowany w latach 2008 – 2009 przez Fundację Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, której partnerem był Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Rolą OWES, obejmującego swym zasięgiem województwo mazowieckie, były działania mające na celu wsparcie grup osób zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej, działania na rzecz partnerstwa lokalnego, działania na rzecz promocji idei ekonomii społecznej, etc.