Opracowania

„Kondycja spółdzielni uczniowskich oraz ich rola w promowaniu postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży”.

Raport z badania realizowanego w 2015 roku w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich a realizowanego przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy we współpracy z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz gminą Raciechowice.

Mając na uwadze bogatą tradycję spółdzielczości uczniowskiej badanie zaprojektowano tak, aby objęło ono swoim zakresem pełne spectrum działalności SU, idee oraz wartości, które są przez spółdzielnie promowane oraz wpływ tych działań na kształtowanie postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodych ludzi.

 

„Spółdzielczość pracy w Polsce. Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju”

Raport z badania przeprowadzonego przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w 2016 roku wśród spółdzielni pracy zrzeszonych w ZLSP. Celem analizy było określenie aktualnych problemów społecznych i ekonomicznych, zarówno natury wewnątrz-spółdzielczej jak i związanej z otoczeniem, w którym spółdzielnie pracy funkcjonują.

Opracowanie zawiera  m.in. następujące części:

·       Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania działalności i rozwoju spółdzielni pracy – opracowanie na podstawie materiałów źródłowych zebranych techniką wywiadów pogłębionych wśród prezesów losowo wybranych spółdzielni pracy z całej Polski, zrzeszonych w ZLSP.

·       Stan i perspektywy działalności spółdzielni pracy w opinii władz badanych spółdzielni – opracowanie na podstawie zogniskowanych wywiadów grupowych, w których udział brali zarówno prezesi zarządów spółdzielni, przewodniczący rad nadzorczych jak i członkowie tych organów.

·       Analiza SWOT sektora spółdzielni pracy.

 

Zwrotne instrumenty finansowe w działalności spółdzielni.

Raport z badania przeprowadzonego na przełomie 2018 i 2019 roku wśród 27 spółdzielni pracy, które zaciągnęły pożyczkę z Funduszu Ekonomii Społecznej prowadzonego przez TISE (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych) do czerwca 2018 roku.

Głównym celem badania była analiza oceny Prezesów spółdzielni w zakresie wpływu pożyczki na rozwój spółdzielni oraz na podejście do korzystania ze zwrotnych instrumentów finansowych w ogóle. 

W raporcie zaprezentowano m.in.:

·       krótki rys historyczny dotyczący definiowania ekonomii społecznej i obecności w tych definicjach spółdzielczości pracy,

·       ofertę w zakresie zwrotnych instrumentów finansowych,

·       zakres współpracy pomiędzy ZLSP a TISE, będącego operatorem Funduszu Pożyczkowego ES,

·       metodologię badania,

·       analizę materiału  badań jakościowych, a więc wywiadów telefonicznych z Prezesami spółdzielni,

·       analizę danych zgromadzonych przy wykorzystaniu ankiety internetowej.