Lustracja

Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni w Krakowie przeprowadza lustracje zgodnie ze składanymi przez spółdzielnie zapotrzebowaniami. Lustracje wykonywane są przede wszystkim dla spółdzielni zrzeszonych, które zgłaszają zapotrzebowanie na lustracje ustawowe oraz  w okresie likwidacji. Do delegatury zwracają się oprócz spółdzielni pracy też inne rodzaje spółdzielni.

 

Oprócz badań lustracyjnych prowadzimy:

- przeglądy i weryfikacje sprawozdań finansowych,

- ekspertyzy i opinie ekonomiczno - finansowe,

- doradztwo w zakresie tworzenia spółdzielni w tym spółdzielni socjalnych,

- doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości, zagadnień samorządowych i prawnych

- doradztwo i prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,

- doradztwo w zakresie możliwości pozyskania środków z funduszy UE przez spółdzielnie,

- działalność szkoleniową.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług:

Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni w Krakowie

ul. Malborska 65; 30-646 Kraków

tel./fax 012 655 09 91

email: anna@spoldzielnie.org.pl

 

Najważniejsze informacje dotyczące lustracji:

1. CZYM JEST LUSTRACJA?

 

Pojęcie pochodzi od łacińskiego słowa lustrare (oczyszczać). Z dosłownego tłumaczenia wynika więc, że lustracja ma oczyścić spółdzielnię z nieprawidłowości. Głównym celem lustracji jest:

- kontrola i badanie, czy spółdzielnia przestrzega przepisów prawa i postanowień statutu,

- sprawdzenie, czy spółdzielnia prowadzi działalność legalnie i w interesie członków oraz    pracowników,

- kontrola celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych spółdzielni,

- wskazywanie członkom ewentualnych nieprawidłowości i niedociągnięć w działalności organów spółdzielni,

- udzielanie pomocy w usuwaniu nieprawidłowości, problemów dotykających spółdzielnię  oraz w usprawnieniu jej działalności.

 

2. JAK I KIEDY WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O PRZEPROWADZENIE BADANIA LUSTRACYJNEGO?

 

Obowiązujące Prawo Spółdzielcze wskazuje, że każda spółdzielnia podlega lustracji co najmniej raz na trzy lata. W przypadku spółdzielni, które dopiero rozpoczęły działalność i nie były poddane badaniu, powinny zgłosić się z żądaniem o jego przeprowadzenie w ciągu pierwszych trzech lat działalności. Dodatkowo, spółdzielnia może w każdym momencie wystąpić o przeprowadzenie całościowej lustracji lub części działalności.

 

Wyróżniamy kilka rodzajów lustracji:

- lustracja pełna: badanie całokształtu działalności spółdzielni. Lustracja ta obejmuje okres od poprzedniej lustracji.

- lustracja częściowa: badanie części działalności spółdzielni na podstawie wystąpień organów spółdzielni.

- lustracja sprawdzająca: ponowne badanie, którego celem jest sprawdzenie ustaleń lustracji zakwestionowanych przez organy spółdzielni.

 

3. KOSZT BADANIA LUSTRACYJNEGO.

 

Lustracja jest badaniem  odpłatnym. Koszt procedury zależy m.in. od długości okresu objętego lustracją, rodzaju prowadzonej działalności, liczby osób zatrudnionych przez spółdzielnię, ale również od tego, czy spółdzielnia jest zrzeszona w Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy bądź w innym Związku Rewizyjnym.