Jak założyć spółdzielnię?

Spółdzielnia, czyli dobrowolne zrzeszenie  nieograniczonej liczby osób, której skład i fundusz udziałowym jest zmienny. Zadaniem członków jest  prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej. Dodatkowo w przypadku spółdzielni pracy, działalność ta prowadzona jest w oparciu o osobistą pracę członków.

Spółdzielnia działa  na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze, zarejestrowanego Statutu oraz  innych ustaw. W zakładce akty prawne (tutaj link) zostały udostępnione do Państwa dyspozycji niektóre z nich. Pomogą one zarówno w założeniu Spółdzielni jak i w jej prowadzeniu.

Poniżej, dodatkowo zamieszczamy dla Państwa przyśpieszony kurs założenia Spółdzielni:

1. Założyciele – polskie prawo podaje, że minimalna liczba założycieli spółdzielni to 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne. Wyjątkiem są spółdzielnie socjalne, gdzie wymagana liczba osób fizycznych to 5.

2. Kolejnym krokiem jest jego przygotowanie statutu. Na podstawie tego aktu będzie działała spółdzielnia. Poniżej w załączniku znajdą Państwo wzorzec .

3. Walne Zgromadzenie (założycielskie) członków spółdzielni.

Podczas Założycielskiego Walnego Zgromadzenia członkowie spółdzielni uchwalają Statut, składając pod nim swoje podpisy. Wszelkie zmiany w tym dokumencie wewnętrznym od tej chwili, będą mogły być wprowadzone tylko w momencie, gdy zostaną  zatwierdzone większością 2/3 głosów członków.

Ponadto członkowie spółdzielni na Założycielskim WZ:

·       podejmują uchwałę o powołaniu spółdzielni

·       zatwierdzają Statut (również w formie uchwały)

·       wybierają Radę Nadzorczą

·       ewentualnie, jeśli w Statucie zostało to przewidziane, Zarząd Spółdzielni.

4. Rejestracja Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym – zadanie które może wypełnić wyłącznie Zarząd Spółdzielni.

Dokumenty, które są konieczne do zarejestrowania to:

·       Formularz wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorstw, podpisany przez wszystkich członków Zarządu Spółdzielni - wzór KRS - W5 (załącznik),

·       Protokół z założycielskiego Walnego Zgromadzenia,

·       Uchwała o powołaniu Spółdzielni,

·       Uchwała o zatwierdzeniu Statutu wraz z jego tekstem opatrzonym podpisami członków założycieli spółdzielni.

·       Lista obecnych członków wraz z adresami i oryginalnymi podpisami.

W momencie zarejestrowania Spółdzielni, nabywa ona osobowość prawną i  może rozpocząć działalność gospodarczą .

ZałącznikWielkość
PDF icon Przykładowy Statut.pdf90.51 KB
PDF icon Wniosek o rejestrację.pdf195.36 KB