Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/02/04 - szkolenie i doradztwo dla ROPS

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje:
- przeprowadzenie jednego 3-dniowego szkolenia (24 godziny szkoleniowe) z zakresu: weryfikacja poprawności procesu opracowania wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie ze szczególnym uwzględnieniem części budżetowej – „Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie 2012”  (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe);
- udzielenie doradztwa z zakresu opracowania, realizacji, monitoringu  i weryfikacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie dla uczestników szkolenia (kod CPV 73220000-0: Usługi doradcze w zakresie rozwoju);
- udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu opracowania, realizacji, monitoringu  i weryfikacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (kod CPV 73220000-0: Usługi doradcze w zakresie rozwoju).
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/02/04. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 14.03.2012 roku, do godz. 9:00(liczy się data otrzymania). Kontakt: Anna Bulka: tel. 012 655 10 17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl