Zapytanie ofertowe MOWES/MZ/CMPL/2017/02 -usługi mentoringowe

Dotyczy projektu: „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3. z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr RPMP.09.03.00-12-0049/16-00.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa

działający poprzez

Agencję Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 65, 30-646 Kraków

 

 1. Przedmiotu zamówienia:

 

Świadczenie usługi mentoringowej z zakresu kalkulowania cen w wymiarze 12 godzin zegarowych ogółem dla dwóch spółdzielni socjalnych działających w subregionie Małopolska Zachodnia w miejscowości Kęty.

 

Kod CPV: 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania.

 

Szczegóły zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dla każdej spółdzielni 6-ciu godzin zegarowych usługi mentoringowej. Przedmiotem usługi winno być szczegółowe zapoznanie uczestników z metodami i rodzajami kalkulacji kosztów, z uwzględnieniem wykorzystywanych zasobów, w tym w szczególności w zakresie tworzenia cenników.

 

 1. Termin i miejsce wykonania usługi:

 

Zamówienie winno być wykonane w terminie od podpisania umowy do 31 lipca 2017 roku. Szczegółowe terminy realizacji Zamówienia zostaną określone na etapie przygotowania i podpisywania umowy z Wykonawcą.

 

Zamówienie wykonywane będzie w Kętach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

▪   Akceptują treść zapytania ofertowego bez zastrzeżeń oraz wypełnią i złożą w terminie ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;

▪   Posiadają kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia tj. dysponują minimum 3 letnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej;

▪   Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

▪   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;

▪   Gwarantują, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

▪   Gwarantują, że łączne zaangażowanie zawodowe (w różnych formach zaangażowania zawodowego, w szczególności: stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego oraz zaangażowania w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej) w realizację wszystkich projektów objętych współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych w ramach RPO WM albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy, każdej osoby zgłoszonej do realizacji zamówienia nie przekroczy 276 godzin miesięcznie;

▪   Zobowiążą się do podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

 1. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

▪   Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

▪   Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

▪   Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

▪   Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy złożonych dokumentów.

 

 1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

 

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć Wykonawcy:

1.       Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.

2.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

 1. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

 

Oferty należy składać do 3 lipca 2017 roku do godz. 12.00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: katarzyna@spoldzielnie.org.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości, 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr MOWES/MZ/CMPL/2017/02.

 

 1. Warunki składania ofert:

 

 1. Zamawiający przyjmuje oferty wyłącznie na załączonych wzorach dokumentów.
 2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 4. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. O wyniku wyboru oferty informuje elektronicznie wszystkich, którzy złożyli ofertę.

 

 1. Uwagi końcowe:

 

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

3.       Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy, musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 3. Informacji odnośnie zapytania ofertowego udziela: Katarzyna Wiecha-Kokot, e-mail: katarzyna@spoldzielnie.org.pl , tel. (12) 655-10-17.

 

 1. Załączniki do zapytania:

 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.