MIĘDZYNARODOWY DZIEŃSPÓŁDZIELCZOŚCI 2021

Koleżanki i Koledzy Spółdzielcy!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Spółdzielczość 1 lipca świętuje Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Godzi się z tej okazji przypomnieć zasady jakimi się kierujemy.

Dobrowolnego i otwartego członkostwa

Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, dostępnymi dla wszystkich osób mogących skorzystać z ich świadczeń i gotowych wypełniać obowiązki związane z członkostwem, bez dyskryminowania płci, statusu społecznego, rasy, przekonań politycznych i religii. Dobrowolne członkostwo oparte jest na trzech regułach: „otwartych drzwi”, równouprawnienia członków, obowiązków członków wobec Spółdzielni.

 

Demokratycznej kontroli członkowskiej

Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami zarządzającymi i kontrolowanymi przez członków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu polityki działania Spółdzielni i podejmowaniu decyzji. Mężczyźni i kobiety, pełniący w spółdzielniach funkcje z wyboru, są odpowiedzialni wobec członków. W spółdzielniach członkowie mają równe prawo głosu  (jeden członek – jeden głos). Związki spółdzielcze organizuje się również na demokratycznych zasadach.

Ekonomicznego uczestnictwa członków

Członkowie równomiernie składają się na majątek Spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Część tego majątku jest niepodzielna i stanowi własność Spółdzielni. Zazwyczaj członkowie nie otrzymują lub otrzymują bardzo małą dywidendę od swoich udziałów, stanowiących warunek ich członkostwa. Nadwyżki bilansowe członkowie przeznaczają na następujące cele: rozwój Spółdzielni, zwiększenie funduszu rezerwowego, zwrot członkom (proporcjonalnie do ich transakcji ze spółdzielnią), finansowanie innej działalności zatwierdzonej przez członków.

 

Autonomii i niezależności

Spółdzielnie są samorządnymi, samopomocowymi organizacjami, zarządzanymi przez swoich członków. W przypadku zawierania umów z innym jednostkami organizacyjnymi lub zwiększania swojego kapitału korzystając z zewnętrznych źródeł, czynią to w taki sposób, by zapewnić demokratyczne zarządzanie przez członków i utrzymać swoją spółdzielczą niezależność.

Kształcenia, szkolenia, informacji

Spółdzielnie zapewniają swoim członkom, przedstawicielom wybranych organów, pracownikom i personelowi kierowniczemu możliwości kształcenia i szkolenia, tak aby mogli efektywnie przyczyniać się do rozwoju Spółdzielni.

 

Współdziałania

Spółdzielnie starają się służyć swoim członkom w sposób najbardziej efektywny oraz wzmacniać ruch spółdzielczy poprzez współpracę. Zasada ta jest zrozumiała szeroko, tzn. nie tylko w skali lokalnej – między spółdzielniami działającymi w danym środowisku, czy krajowej – między wszystkimi spółdzielniami i ich związkami, ale w skali międzynarodowej.

Troski o społeczność lokalną

Spółdzielnie pracują na rzecz właściwego rozwoju społeczności lokalnych, w których działają, poprzez prowadzenie polityki zaaprobowanej przez członków.

 

Stosując te zasady spółdzielczość uniknęła wielu kłopotów i osiągnęła duże sukcesy.

Rada Nadzorcza i Zarząd Związku Lustracyjnego Spółdzielni składa wszystkim Spółdzielcom życzenia – powodzenia w codziennej pracy  i osiągnięcia zamierzonych celów.