Delegatura w Krakowie

Delegatura Regionalna w Krakowie Związku Lustracyjnego Spółdzielni.

Delegatura Regionalna w Krakowie Związku Lustracyjnego Spółdzielni obejmuje swoim zasięgiem województwa małopolskie i śląskie. Ma swoją siedzibę przy ulicy Malborskiej 65 w Krakowie. Zrzesza 43 spółdzielnie pracy o bardzo zróżnicowanym profilu działalności i Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.

Podstawową działalnością Delegatury jest realizowanie zadań statutowych ZLSP w tym przeprowadzanie lustracji, działalność szkoleniowo – doradcza, instruktażowa oraz integracyjna m.in. poprzez regularne organizowanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego. Spotkania te są dobrą okazją do odbycia szeregu rozmów biznesowych, a także wymiany doświadczeń pomiędzy spółdzielniami różnych branż, również nie zrzeszonych w Związku oraz innych lokalnych podmiotów.

W strukturach Delegatury Regionalnej w Krakowie działa również: 

- Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo Konferencyjne SCSK OPTIMA. Ośrodek posiada szerokie zaplecze hotelowe oraz możliwości w zakresie przygotowania kameralnych spotkań, organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów jak i dużych konferencji.

- Centralne Archiwum Spółdzielczości zlokalizowane przy ulicy Skośnej 16 w Krakowie. To tam przechowywane są świadectwa pracy i inne dokumenty zakładowe. Zastosowane rozwiązania sprawiają, że archiwum można określić jako sprawnie działającą komórkę zdolną dostarczyć często niezbędną byłym pracownikom informację.

Kontakt:

Związek Lustracyjny Spółdzielni Delegatura Regionalna
30-646 Kraków ul. Malborska 65
tel./fax.: 12 655 09 91
e-mail: sekretariat@spoldzielnie.org.pl
Dyrektor Delegatury Regionalnej w Krakowie: Anna Bulka

 

 

Geneza działalności archiwizacyjnej Delegatury wiąże się z przemianami społeczno - gospodarczymi z lat 90-tych XX wieku, w wyniku których wiele zakładów, w tym spółdzielni, ogłosiło upadek lub uległo likwidacji. Centralne Archiwum Spółdzielczości rozpoczęło działalność w Krakowie przy ul. Bularnia na przełomie 1993 i 1994 r.  W 1996 roku wykupiono bazę magazynową przy ul. Skośnej 16 i jeden z budynków zaadaptowano na potrzeby rozwijającego się archiwum. W 1999 roku przechowywano w nim już 86 jednostek. Na koniec 2008 roku w Archiwum w Krakowie znajdowało się 345 324 akt osobowych byłych pracowników z 261 podmiotów gospodarczych. Obecnie w Archiwum zdeponowane są dokumenty 495 zlikwidowanych  jednostek.  Przechowuje dokumentację przejętą ze spółdzielni i innych podmiotów oraz ze zlikwidowanych składnic w Katowicach, Kielcach, Rzeszowie, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu i Zielonej Górze.         

Na przełomie lat 1999/2000 oraz w roku 2008 budynek przeszedł konieczne remonty, mające na celu przystosowanie go do potrzeb rozszerzającego swoją działalność archiwum  ZLSP. Stworzono  właściwe warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji, to jest: zamontowano regały samojezdne, klimatyzację, wentylację, ogrzewanie zapewniające wymaganą temperaturę i wilgotność. Archiwum jest ubezpieczone i monitorowane oraz  objęte całodobowym dozorem,  codzienne kontrolowania jest wilgotność powietrza i temperatura. Związek Lustracyjny Spółdzielni Delegatura Regionalna w Krakowie  jest wpisany  do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych  pod numerem 8/05.

https://www.archiwa.gov.pl/files/Ewidencja/Ewidencja_przechowawcw_23_08_...

Obecnie Archiwum posiada bazę organizacyjno-techniczną  gdzie może się  pomieścić  ok. 6000 mb akt. Przechowuje archiwalia po zlikwidowanych zakładach pracy, w szczególności spółdzielniach, jak również spółek oraz dokumentację innych jednostek, w tym budżetowych. Wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu oraz przekazuje uwierzytelnione kserokopie dokumentacji na potrzeby ZUS, osób fizycznych, sądów i innych organów. Prowadzi również "archiwum depozytowe" dla firm które chcą przechowywać dokumenty o krótkim terminie przechowywania, a nie mają miejsca lub warunków w swojej firmie np. dokumentację zakończonych projektów.

Wszystkie osoby pracujące w Archiwum  przy opracowywaniu dokumentacji posiadają duże doświadczenie zawodowe, wykonują zlecenia w sposób bardzo profesjonalny i są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy służbowej oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Centralne Archiwum Związku Lustracyjnego Spółdzielni 
ul. Skośna 16; 30-382 Kraków
tel./fax.: 12 262 01 79
e-mail: archiwum@spoldzielnie.org.pl
Kierownik Archiwum w Krakowie: Anita Strzebońska